top of page

耶和華的靈降臨

宣召:詩篇95:6-7 題目 :『耶和華的靈降臨』 經文:民數記11:16-30 新聖詩:281,169,398 啟應文:49 引言: 聖靈就是上帝的靈。在運行上帝的工作、進行各種奇妙的作為。 例如:起初創造天地,地是空空混沌,上帝的靈運行在水上。 舊約聖經中也記載著上帝的靈來感動先知約珥,來向世人顯示, 上帝的靈降臨在每一位願意相信祈求的人的身上。『了後,我欲用我的神降落互凡有肉體者。恁的子查某子欲做先知講話;恁的老人欲得著眠夢,恁的少年人欲看見異象。』 (約珥書2:28--29) 摩西引導以色列百姓在經過曠野的時候,也經歷了耶和華的靈降臨的經驗。而且,不僅是摩西自己一個人,而是同行的70位長老接受了,一起來協助摩西負起了管理百姓的繁重的工作。 一、以色列人在曠野 摩西和以色列人離開埃及到了西奈半島,這是一個乾燥荒涼的曠野。摩西到西奈山上領受了上帝的十誡,這是上帝與以色列百姓要緊的契約。是以色列民族延続民族命脈、建立國家和維持社會秩序的重要基礎。 他們離開西奈前進到北邊的巴蘭曠野,曠野是生活非常不容易的地方,上帝與百姓同在,日間有耶和華的雲彩在他們頭上。(民數記10:34) 後來他們向摩西埋怨, 『誰給我們肉吃呢?我們既得在埃及的時候,不花錢就吃魚,也記得有黃瓜、西瓜、韭菜、蔥、蒜。現在我們的心血枯竭了, 除了嗎哪以外, 在我們眼前並沒有別的東西!』(11:6) 11:11--15開始記載著摩西向耶和華埋怨, 為何將全民的重擔放在他的肩膀上, 這埋怨的話不只一次, 而且三番兩次重複地說了。 這表示摩西受到了許多的壓力, 似乎一個人無能為力 。怪不得,他請耶和華能夠立時把他給殺了,好讓他不見自己的苦情。 在那個時候耶和華回應了。(16節以下)祂要摩西從以色列的長老中招聚70個人。領他們到會幕前 (這會幕就是神聖之地,敬拜上帝的地方),使他們和摩西一起站立。 特別在17節 『我欲降臨佇遐,及你講話,也欲將降落佇你頂面的神也降落佇in,in就及你相及擔當百姓的擔,免得你家己擔當。』 18--20記載著耶和華要摩西向百姓說:要自潔,又要吃很多的肉直到厭惡。因為他們拒絕耶和華 。 二、耶和華的靈降臨 11:24摩西去向百姓說了,又招聚了70個長老來,使他們站在會幕的四周。 11:25 『耶和華佇雲中降臨,對摩西講話,將降落佇伊頂面的神也降落佇七十個長老。神臨到in的時,in就講先知的話,以後就無閣講。』 其中有兩位長老一個叫米達,另外一個叫伊利達, 在營裡說預言。約書亞請求摩西來禁止他們, 摩西對伊講:「你替我妒忌嗎?願耶和華的百姓攏做先知!耶和華用伊的神降落佇in的頂面!」(11:29) 當摩西心中如同雲霧壟罩時,耶和華的光罩入他的心中,讓他看見光明,按照耶和華所吩咐的他去招聚70個長老來。 在會幕中耶和華的靈降臨, 聖經沒有記載神對他們說了甚麼。 只是記載著摩西和70個長老們因著耶和華的靈, 在百姓之間來做指導者。幫助摩西,他們同心同工之後得到百姓的尊重。 他們回到百姓當中, 耶和華的預備在百姓們所居住的地方落下了。(民數記11:31) 三、結語 上帝的聖靈不是只給特定對象的。 原先只有給摩西的靈, 在此事件當中, 也給了另外70個長老; 不只是在會幕內,也在會幕外的人可以領受到了。 因著聖靈的工作, 讓他們同心同工來協助百姓, 面對曠野的嚴酷生活。 聖靈的工作真是奇妙。 如同微風,可以讓蔬菜水果的花可以結果實,也可以感動人心來與祂同工。 申命記34:7上帝祝福摩西到120歲 『眼目沒有花,精神沒有衰退。』耶和華的靈賞賜給那些70個長老 , 使他們有能力來分擔管理百姓的重責大任。(民數記11:17) 上帝是我們一切工作恩賜的來源。祂藉著祂的靈來感動人的心志, 來完成祂所計畫的工作。

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page